Kontakt

INSTEL - Technika Telekomunikacyjna Sp. z o.o.

ul. Stefana Jaracza 55A

90-251 Łódź

Godziny otwarcia:

Poniedziałek - Piątek
8:15 - 16:15
NIP: 7252063400
REGON: 101493697
KRS: 0000432139

SERWIS I NAPRAWY SPRZĘTU

Formularz kontaktowy

Kontakt

Adres :

ul. Stefana Jaracza 55A, 90-251 Łódź

Email :

info@instel.com.pl

Telefon :

+48 42 632 60 00
+48 42 664 89 00

RODO – Informacja o ochronie danych osobowych

Instel Technika Telekomunikacyjna Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, przy ul. Jaracza 55a, jako administrator danych osobowych, gromadzi Państwa dane osobowe uzyskane podczas współpracy, realizacji zleceń serwisowych, prowadzonych rozmów handlowych, zawierania umów oraz realizacji rozliczeń finansowych, w szczególności: 

 • imię (imiona) i nazwisko, adres e-mail, adres i telefon do kontaktu, firma reprezentowanego podmiotu, numer telefonu, stanowisko, 
 • w przypadku przedsiębiorców przetwarzamy dodatkowo: NIP, REGON, adres siedziby, numer rachunku bankowego, dokumentację techniczną.

Gromadzimy Pana/Pani dane osobowe w następujących celach:

 • zawierania i realizacji łączącej nas umowy oraz świadczenia dla Państwa oferowanych przez nas usług, w tym w szczególności przygotowywania i wysyłania ofert i informacji handlowych, realizacji zleceń serwisowych i świadczeń gwarancyjnych, wysyłki zamówionych towarów i realizacji płatności, obsługi zgłoszeń i reklamacji.
 • realizacji obowiązków przewidzianych prawem, w tym w szczególności wystawiania i przechowywania faktur oraz dokumentów księgowych
 • ochrony praw Instel Technika Telekomunikacyjna zgodnie z przepisami prawa, w tym w szczególności dochodzenia zaległych płatności w ramach procesów windykacyjnych i procesów sądowych,
 • archiwalnych (dowodowych) będących realizacją prawnie uzasadnionego interesu Instel Technika Telekomunikacyjna zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów
 • weryfikacji Państwa wiarygodności płatniczej i zdolności kredytowej przy udzielaniu Państwu limitu kredytowego
 • przeprowadzania działań marketingowych w przypadku wyrażenia przez Państwa osobnych zgód.

Instel Technika Telekomunikacyjna Sp z o.o. w uzasadnionych przypadkach może przekazywać dane osobowe następującym osobom trzecim dla celów wskazanych w niniejszym dokumencie:

 • podmiotom, z którymi Instel Technika Telekomunikacyjna współpracuje w celu realizacji usług świadczonych dla Pana/Pani, realizacji obowiązków Instel Technika Telekomunikacyjna  przewidzianych prawem, ochrony praw Instel Technika Telekomunikacyjna zgodnie z przepisami prawa oraz realizacji uzasadnionego interesu Instel Technika Telekomunikacyjna w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych. Podmioty takie będą zobowiązane na do stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa, technicznych i organizacyjnych, aby chronić dane osobowe oraz przetwarzać je wyłącznie zgodnie z instrukcjami przekazanymi przez Instel Technika Telekomunikacyjna Sp. z o.o.
 • organom nadzorującym, organom władzy i innym osobom trzecim; w przypadku gdy jest to niezbędne dla realizacji celów wskazanych powyżej oraz wypełnienia obowiązków nałożonych prawem.

Instel Technika Telekomunikacyjna sp. z o.o. zobowiązuje się stosować odpowiednie środki bezpieczeństwa, zarówno techniczne jak i organizacyjne, aby chronić Pana/Pani dane osobowe. Dane osobowe będą przechowywane wyłącznie przez czas niezbędny do osiągnięcia celów, dla których dane te są gromadzone, wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa lub przez okres zabezpieczenia materiałów niezbędnych dla ewentualnych postępowań reklamacyjnych, postępowań prawnych (w tym podatkowych) oraz do czasu ewentualnego przedawnienia roszczeń Państwa i Instel Technika Telekomunikacyjna.

Zgodnie z Rozporządzeniem, przysługuje Pani/Panu:

 • prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz do otrzymania ich kopii, na podstawie art. 15 Rozporządzenia
 • prawo do sprostowania (poprawienia) swoich danych osobowych, na podstawie art. 16 Rozporządzenia
 • prawo do usunięcia danych osobowych (\”prawo do bycia zapomnianym\”, na podstawoe art. 17 Rozporządzenia); mają Państwo prawo żądania, o ile zachodzą okoliczności przewidziane prawem, niezwłocznego usunięcia dotyczących Pana/Pani danych osobowych, a Instel Technika Telekomunikacyjna ma obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć takie dane osobowe,
 • prawo do ograniczenia przetwarzania Pana/Pani danych osobowych na podstawie art. 18 Rozporządzenia;
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie art. 21 Rozporządzenia;
 • prawo do przenoszenia danych osobowych, na podstawie art. 20 Rozporządzenia;
 • prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego (tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych / Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobwych lub organu będącego ich następcą)

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących danych osobowych lub wykonywania praw w zakresie prywatności, prosimy o kontakt z Instel Technika Telekomunikacyjna Sp. z o.o., pod adresem: ul. Jaracza 55a, tel. 48 426326000 lub pod adresem e-mail marketing@instel.com.pl.